Ordning & symbol reda

Tre värdeord är tongivande för hur vi styr vår verksamhet: personlig, förtroendeingivande och värdeskapande. De är viktiga ord för företaget och för oss. Tillsammans tar de ut riktningen för hur vi ska vara, tänka och förhålla oss till det dagliga arbetet.

Rent formellt har vi regler och strukturer som säkerställer att bolaget sköts så effektivt som möjligt och levererar mervärde till dig. Verkställande direktör leder det dagliga arbetet på uppdrag av styrelsen, som i sin tur svarar inför aktieägarna. Hög kompetens och lång erfarenhet löper som en röd tråd genom hela verksamheten. Nuvarande styrelse består av fyra ledamöter som här fått en kort individuell presentation.

Fredrik Ericsson

VD, Ledamot sedan år 2017

Utbildning
Civilekonom

Aktier i bolaget
5457 A-aktier och 5457 B-aktier

Bakgrund
Över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning

Jacob Malmborg

Vice VD, Ledamot sedan år 2017

Utbildning
Ekonomexamen Lunds universitet

Aktier i bolaget
639 A-aktier och 639 B-aktier

Bakgrund
Financial controller, Treasurer

Lars Ekfeldt

Ledamot sedan år 2017

Utbildning
Civilekonom

Aktier i bolaget
608 A-aktier och 608 B-aktier

Bakgrund
Entreprenör och chefspositioner inom fordonsindustrin

Peter Norell

Ledamot sedan år 2020

Utbildning
Magisterexamen ekonomi

Aktier i bolaget
1064 A-aktier och 1064 B-aktier

Bakgrund
Mer än 30 års erfarenhet från banksektorn.

Årsstämma

Årsstämman är Ericsson & Partners högsta beslutande organ och det forum där aktieägarna utövar sin rätt att besluta över bolaget. Det är ytterst aktieägarna som fattar beslut om bolagets styrning genom att på stämman utse styrelseledamöterna. Styrelsen utser inom sig vem som ska vara styrelseordförande.

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att förvalta bolaget för aktieägarnas räkning. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma. Ericsson & Partners styrelse består av fyra ordinarie ledamöter inklusive ordförande.

VD

Styrelsen utser bolagets verkställande direktör. VD sköter den löpande förvaltningen av bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. Uppdraget omfattar att följa upp de målsättningar, policyer, riktlinjer och instruktioner som styrelsen fastställt. VD ska se till att styrelsens ledamöter löpande har den information de behöver för att följa bolagets ställning, resultat och utveckling i övrigt.

Revisor

Bolagets revisor utses av årsstämman. Revisorn granskar årsredovisning och räkenskaper så att den ger en rättvisande bild av bolaget och dess finansiella ställning.
Extern revision utförs av Ernst & Young med Idha Håkansson som huvudansvarig revisor.

Internkontroll

Styrelsen har yttersta ansvaret för bolagets hantering av risker och för att säkerställa att bolaget har en tillfredsställande intern kontroll. Ericsson & Partners Risk Controller och Compliance Officer rapporterar direkt till styrelsen. För att definiera ansvarsfördelningen tillämpar vi den roll- och ansvarsfördelning som följer av principen om de tre försvarslinjerna. Riskhanteringen som sker dagligen i den löpande verksamheten är första försvarslinjen. Andra försvarslinjen består av bolagets funktion för riskkontroll (Risk Controller) och regelefterlevnad (Compliance Officer). Tredje är internrevisionen som är en extern oberoende granskning av verksamheten.