Integritetspolicy

På Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB (”Ericsson & Partners”) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på webbplatsen och via e-post (ifall du har angivit e-postadress) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Till exempel kan personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, uppgift om IP-adress samt bilder vara personuppgifter.

Vilka uppgifter som vi ber om beror på vilken tjänst du använder. Personuppgifter kan inhämtas direkt från dig när vi tecknar avtal om portföljförvaltning, men också senare när du kommunicerar med oss och kontinuerligt erhåller portföljförvaltning. Vi kan även såsom senare kommer behandlas inhämta uppgifter från externa källor, som till exempel offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB, org. nr 556453-4401, med adress Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifterna.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vilka personuppgifter som vi behandlar om dig beror på vilken relation du har till oss. Längre ner kan du se vilka uppgifter vi behandlar beroende på vilken tjänst vi tillhandahåller dig. Även om du inte är kund hos oss kan det hända att vi behandlar dina uppgifter för att du är kontaktperson, behörig företrädare eller verklig huvudman till en kund till oss eller för marknadsföringsändamål. Om en anhörig till dig är kund hos oss behandlar vi eventuellt vissa uppgifter om dig i syfte att tillhandahålla så bra portföljförvaltning till din anhörige som möjligt.

Personuppgifter som rör dig behandlas i samband med förberedelse inför avtal om portföljförvaltning, för administration, för fullgörande av ingångna avtal och för vidtagande av åtgärder som en kund har begärt innan eller efter avtal träffats. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att inhämta information om våra kunder och dokumentera våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Arkivering sker enligt gällande bokföringslagstiftning. Slutligen behandlar vi personuppgifter såsom tidigare nämnts för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla våra system, tjänster och vårt erbjudande till kunderna.

Personuppgifterna behandlas också för att vi ska kunna följa gällande lag, bland annat relaterat till att förhindra, upptäcka, undersöka och rapportera potentiell penningtvätt eller finansiering av terrorism eller för Ericsson & Partners berättigade intressen för en sund riskhantering och bolagsstyrning.

Hur behandlar Ericsson & Partners mina personuppgifter för de tjänster jag har?

 

I samband med avtal om portföljförvaltning

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, kundnummer, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, finansiella uppgifter, kontouppgifter, information om familjeförhållanden, information om ägande i juridisk person, uppgifter om identitetsdokument (t.ex. kopia av pass, ID-kort), yrkesuppgifter, uppgifter om relationer till juridiska personer, fråga om ursprung av tillgångar och skatterättslig hemvist.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med vår behandling av personuppgifterna är att tillhandahålla investeringstjänster och leva upp till de rättsliga krav på inhämtande av information och dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som verksamheten lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster. Lagstiftningen har bl.a. som ändamål att stärka skyddet för dig som kund.

Vad är Ericsson & Partners lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden och de tjänster vi utför.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Anhörig till kund, kontaktperson, behörig företrädare eller verklig huvudman i samband med avtal om portföljförvaltning

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, ev. familjeförhållanden, och viss ekonomisk information.

Vad är syftet med behandlingen?

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla investeringstjänster till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på inhämtande av information och dokumentation som gäller för vår verksamhet.

Krävs eller frivilligt?

De uppgifter vi har om dig krävs bl.a. mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som verksamheten lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster.

Vad är Ericsson & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har en rättslig förpliktelse att hämta in viss information om anhöriga när vi tillhandahåller portföljförvaltning till våra kunder.

Tas automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Jag har blivit kontaktad av Ericsson & Partners men är ännu inte kund, varför behandlar ni mina personuppgifter?

Om du har blivit kontaktad av oss utan att vara kund behandlar vi dina uppgifter eller det företag du representerar för marknadsföringsändamål såsom namn, adress, telefonnummer, för att boka in eventuella möten med dig som potentiell kund. Vill du inte att vi ska behandla dina personuppgifter kan du höra av dig till oss så raderar vi och den samarbetspartners vi använder oss av för att ta kontakt de uppgifter vi har om dig. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till malmo@logga-in.ericssonpartners.se eller ring oss på telefon 040-661 63 70.

Vår lagliga grund för behandlingen är företagets berättigade intresse av direktmarknadsföring mot nya potentiella kunder. Personuppgifterna som använts för direktmarknadsföringsändamål raderas efter det att de använts för det avsedda ändamålet. Om direktmarknadsföring leder till att ett möte bokas in eller vi kommer överens om att vi ska ta kontakt med dig vid ett senare tillfälle kan det dock finnas skäl att spara personuppgifterna längre.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part) i samband med förberedelse för avtal, för administration och fullgörande av avtal.

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

  1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  2. Personnummer från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt personnummer.
  3. Uppgifter från offentliga register om verklig huvudman till juridisk person för att verifiera ägarandel i juridisk person.

För marknadsföringsändamål köper vi personuppgifter från ett register som innehåller uppgifter om företag tillsammans med uppgifter om behöriga företrädare, företagets finansiella ställning och kontaktuppgifter. Uppgifterna från register delas sedan vidare med företag bolaget samarbetar med som kontaktar dessa potentiella kunder i syfte att boka in möte med den potentiella kunden för bolagets räkning.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med samarbetspartners och leverantörer till oss som exempelvis tillhandahåller: IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar och server), Bolagets internettjänst och inloggning med e-legitimation, systemleverantör för e-signering, systemleverantör för SMS-utskick till kunder, en bokföringsbyrå som sköter bokföring och lönehantering och revisorer etc.

Personuppgifter kan även komma att delas med myndigheter i den omfattning vi har en rättslig skyldighet att göra det.

När dina personuppgifter delas har vi som rutin att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med extern part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Personuppgifterna delas endast med personuppgiftsbiträden för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är, för kunder med avtal om portföljförvaltning, de banker/fondkommissionärer vi samarbetar med där din depå/konto finns. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Ericsson & Partners behandlar i huvudsak personuppgifter inom EU/EES. För det fall överföring sker till tredje land kommer Ericsson & Partners säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. På begäran kan du få ytterligare information om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt för respektive ändamål. För kunder och anhöriga till kunder med avtal om portföljförvaltning kommer personuppgifterna att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna komma att sparas längre tid på grund av lagstiftning om kapitaltäckning som Ericsson & Partners måste uppfylla. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet, lagringsperioden kan då vara baserad på att Ericsson & Partners ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkade av penningtvätt (minst 5 år max 10 år) och bokföring (7 år).

Personuppgifterna som använts för direktmarknadsföringsändamål raderas efter det att de använts för det avsedda ändamålet. Om direktmarknadsföring leder till att ett möte bokas in eller vi kommer överens om att vi ska ta kontakt med dig vid ett senare tillfälle kan det dock såsom tidigare nämnts finnas skäl att spara personuppgifterna längre.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du vissa rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Vänd dig då via mail till malmo@logga-in.ericssonpartners.se eller ring oss på telefon 040-661 63 70.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som utförs med stöd av ett berättigat intresse. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vi behandlar personuppgifter om dig för att fullgöra ett avtal som vi har med dig har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Vad gäller för Ericsson & Partners användning av cookies?

När du går in på vår webbplats skapas en cookie. Cookien innehåller information som identifierar dig som användare. Anledningen till att Ericsson & Partners använder cookies på webbplatsen är för att underlätta för dig som användare, och inte i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet.

Läs mer om cookies här.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Ericsson & Partners bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel antivirusprogram och säkerhetskopiering.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet?

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor eller klagomål gällande Ericsson & Partners hantering av personuppgifter?

Om du har frågor eller funderingar avseende Ericsson & Partners personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta din portföljförvaltare eller maila till malmo@logga-in.ericssonpartners.se.