Vår investeringsfilosofi

Efter snart tre decennier vet vi vilka principer som skall styra våra investeringar. De sammanfattas i vår investeringsfilosofi. Den är en ledstång i vårt dagliga arbete, skapar fokus och ökar kvaliteten i våra beslut.

 

FYRA PRINCIPER FÖR ALLA VÅRA INVESTERINGAR

Vi är självständiga.

Vi förlitar oss inte på någon annan investerare utan det är alltid vårt eget omdöme och vår egen analys som gäller i första hand. Det ger oss frihet att hitta värden som den breda marknaden missar.

Vi fokuserar på direktinvesteringar.

Vi identifierar och analyserar varje enskild investering och undviker paketerade produkter.

Vi diversifierar, men med fokus.

Bredden är viktig. Det är med den vi sprider risk. Dock måste varje investering alltid stå på egna ben; värderad på dess egna förutsättningar och premisser. Vid för mycket spridning försvinner fokus och värdet av att göra en gedigen analys minskar. Det tar bort möjligheten att slå marknaden.

Vi agerar långsiktigt, men aktivt.

Vi sätter höga mål och det är med uthållighet vi når målen, inte genom kortsiktigt agerande. Dock är vi alltid beredda att agera snabbt om förutsättningarna ändras eller om vi ser möjligheter som skapar mervärde.

Dessa fyra principer utgör grunden för vår investeringsfilosofi. De genomsyrar vårt sätt att planera, agera och resonera kring hur vi investerar och de guidar oss i alla våra dagliga beslut. Som kund kan man också alltid vara trygg med att det är dessa som präglar förvaltningen, oavsett vilken typ av portfölj man har eller vilket marknadsklimat det är.

 

VÅR AKTIEFILOSOFI

Ingen kan vara bäst på allt och därför är det viktigt att avgränsa sig till det man är allra mest passionerad för och till det som man har förutsättningar att vara allra bäst på.

Det är därför vi har valt att bara investera inom tre specifika områden; hälsa, digitalisering och hållbarhetsomställning. Dessa tre megatrender kommer att växa sig starkare för varje år som går. Världen befinner sig i konstant förändring och många förändringsprocesser är så disruptiva att de fullkomligt slår ut gamla lösningar till fördel för nya. Framgången bygger på att positionera sig på rätt sida dessa förändringar, det skapar en strukturell medvind som ökar möjligheterna och sänker riskerna på sikt. Vi har valt ut just dessa tre megatrender eftersom det är tydligt att de alla påverkar världen i en positiv riktning. Det är också inom dessa tre områden vi har den djupaste kunskapen.

Förutom att befinna sig inom rätt megatrend måste alla de bolag vi investerar i ha bevisat sig skickliga på ett eller annat sätt. Det är vår definition av ett kvalitetsbolag. Ett bolag kan bevisa sin skicklighet genom att ha sunda finanser, en ledande marknadsposition, en attraktiv affärsmodell eller en hög avkastning på sitt sysselsatta kapital. Ytterligare kännetecken för kvalitetsbolag är att de ofta har starka ägare och att ledande befattningshavare är knutna till bolagets framgång via ägande.

När vi har identifierat ett kvalitetsbolag inom rätt megatrend genomför vi en djupgående analys för att bedöma om bolaget är undervärderat. Bara om bolagets fulla värde enligt vår analys tydligt överstiger det pris som marknaden har satt, är vi intresserade.