Duration

Ett mått på ränterisk som mäter hur känsligt priset på den underliggande tillgången är för en förändring i räntan.