Likviditetsrisk

Risken att en tillgång inte kan omsättas inom en rimlig tidsperiod eller till ett godtagbart pris.