Motpartsrisk

Risken att en motpart i en finansiell transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden och på så sätt orsakar förlust för den andra parten.