Tillsyn & symbol Tillstånd

Finansinspektionens tillsyn

Ericsson & Partners står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamheten enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Det innebär också att bolaget kontinuerligt granskas av Finansinspektionen med syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på tillbörligt sätt.

Våra tillstånd

Ericsson & Partners har följande tillstånd från Finansinspektionen:
– investeringsrådgivning
– mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
– utförande av order på kundens uppdrag
– portföljförvaltning

SwedSec-licensierade medarbetare

Ericsson & Partners är anslutet till SwedSec – en organisation som arbetar för att öka kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. För att bli licensierad krävs förutom lämplighet, att du godkänts i omfattade tester samt mot vite förbundit dig att följa SwedSecs regelverk. På Ericsson & Partners är samtliga förvaltare licensierade av SwedSec – som en extra trygghet för dig. Läs mer om SwedSec här.

Egen Risk & Compliance

Ericsson & Partners Risk Controller rapporterar direkt till styrelsen. I samråd med VD följer de kontinuerligt de risker som för bolaget är väsentliga som t.ex. kredit- och motpartsrisker, operativa risker samt likviditetsrisker.

Bolagets Compliance Officer ansvarar för samarbetet med affärsverksamheten i utvecklingen och framtagandet av interna regelverk och processer för att övervaka och rapportera compliance-risker. Compliance Officer ansvarar också för koordineringen av alla compliance-relaterade aktiviteter, rapportering inkluderat, som utförs inom bolaget.

Information om ersättningar

För att dels främja en sund och effektiv riskhantering och dels motverka ett överdrivet risktagande har Ericsson & Partners tagit fram en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda i bolaget. Den kan du ladda ner här.

Öppen kunddialog

De flesta av våra kunder kommer till oss genom rekommendation. Det är en bra mätare om våra kunder tycker att vi gör ett bra arbete. Vår ambition är att ha en rak och öppen dialog och är därför alltid öppna för feedback. Det bygger långsiktiga relationer. Om en situation skulle uppstå där du som kund känner dig missnöjd med något, vill vi gärna höra det.